نمايشگاه نقاشي (ماهي‌ها)

23خرداد1393 لغایت 04تير1393
هنرمندان:

گسترههاي آقاي سيد ابراهيم مصطفوي، با بهرهگيري از نقش و خط کوبيسم اکسپرسيونيمي، در پشتيباني از فرمهاي تزئيني برگرفته از گويشهاي سنتي، تلفيق مطلوب را براي انتقال مهفوم سمبليک دريافت کرده است.

 صرف نظر از تنوع رنگمايهها که در سطح مرزبندي شده تداعي نقشهاي تزئيني را بيشتر از تأثير معني مستت در فرمها عهدهدار ميشود، با اين حال ذهنيت بيننده را به سوي بنياد زيربنايي موضوع و اجراي اثر سوق ميدهد.
 

توازن سطح و فرم از نظر تقسيمبندي،و ارتباط و پاسازهاي حاضره ارزشهاي منطقي کمپوزيسيون آقاي سيد ابراهيم مصطفوي را در بيشتر آثارش فراهم کرده است.

 

اگرچه نقشهاي تزئيني اسليمي تا حدودي گرايش سنتي را در بر ميگيرد، با اين حال تسلط سطحبندي محاسبه شده را ميتوان با تأثير متقارن و موزون، نسبت به نقشمايههاي ارائه شده دريافت کرد.

 

در مجموع، آثار سيد ابراهيم مصطفوي را يک حرکت لطيف ولي جسورانه و آگاهانه براي انتقال سطوح و نقوش سنتي (نقاشي تزئيني سنتي) به سوي ترکيببندي و تأثسر آبستراکت، محسوب داشت.

 
 

ــ منوچهر موغاري ــ

 

گالری تصاویر

ویدئوی مرتبط

کلیه حقوق وب‌سایت متعلق به نگارخانه درخت می باشد.